Úvod    >  

Přijímací řízení 2017/2018

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2017/2018

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy čj. 27065/2008-2021 a čj. 5001/2011-251 budou ve školním roce 2017/2018 přijati žáci ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Roudnici nad Labem, Neklanova ulice 1806 v následujících oborech:

 

1.  Obory vzdělávání ukončované maturitní zkouškou

kód

obor

forma vzdělávání

délka vzdělávání

nejvyšší povolený počet žáků

 23-45-M/01

 Dopravní prostředky

denní

4 roky 0 měsíců

30

 75-41-M/01

 Sociální činnost

denní

4 roky 0 měsíců

30

 23-43-L/51

 Provozní technika

denní (nástavbové)

2 roky 0 měsíců

30

Do těchto oborů (ad 1) se koná přijímací řízení.

 

2.  Obory vzdělávání ukončované jednotnou závěrečnou zkouškou

kód

obor

forma vzdělávání

délka vzdělávání

nejvyšší povolený počet žáků

 23-68-H/01

 Mechanik opravář motorových vozidel

denní

3 roky 0 měsíců

30

 23-55-H/02

 Karosář

denní

3 roky 0 měsíců

30

 23-56-H/01

 Obráběč kovů

denní

3 roky 0 měsíců

30

 36-52-H/01

 Instalatér

denní

3 roky 0 měsíců

30

 36-67-H/01

 Zedník

denní

3 roky 0 měsíců

30

 36-67-E/01

 Zednické práce

denní

3 roky 0 měsíců

20

 31-58-H/01

 Krejčí

denní

3 roky 0 měsíců

20

 75-41-E/01

 Pečovatelské služby

denní

3 roky 0 měsíců

30

Do těchto oborů (ad 2) se přijímací řízení nekoná.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ve studijním oboru zakončeném maturitní zkouškou je absolvovat didaktický test z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je stanovena na základě § 60, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva vzdělávací obory v rámci jedné střední školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016, které naleznete na webových stránkách CERMATu (www.cermat.cz) v záložce Ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016.

Výsledek jednotné zkoušky tvoří minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

 

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Uchazeč o studium:

Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti u všech studijních a učebních oborů.

Přihlášku je nutno odevzdat k rukám ředitele naší školy nejpozději do 1. března 2017, osobně nebo poštou (rozhodující je datum podání na poště).

Všichni uchazeči následně obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, které se bude konat v budově SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem, Neklanova 1806.

V souladu s § 60c školského zákona může každý uchazeč konat písemný test z českého jazyka
a literatury a matematiky a její aplikace dvakrát. V prvním termínu u školy uvedené na přihlášce
ke vzdělávání jako první, v druhém termínu u školy uvedené na druhém místě.

 

Jednotná přijímací zkouška - schéma - 1. a 2. řádný termín

Jednotná přijímací zkouška - schéma - 1. a 2. náhradní termín

 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu, má tedy dva pokusy na to, aby přijímací testy zvládl. Celkové hodnocení tedy bude vycházet z testu, ve kterém uchazeč dosáhl lepšího výsledku bez ohledu na to, u které školy test skládal.

První řádný termín centrálně zadávaných testů:                 12. dubna 2017

První náhradní termín:                                                        11. května 2017

Druhý řádný termín:                                                            19. dubna 2017

Druhý náhradní termín:                                                       12. května 2017  

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy www.sosasource.cz.

Kvůli ochraně osobních údajů budou úspěšní uchazeči uvedeni pod přiděleným číselným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lze jej uplatnit pouze jednou (kromě zákonných výjimek).

 

NEJASNOSTI A DOTAZY

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás bez obav obraťte:

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Všechny uchazeče srdečně zveme na Den otevřených dveří ve středu 11. ledna 2017.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů a studijních výsledků uchazečů na základní škole (průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy).

Vzorec pro stanovení pořadí uchazečů:

(pořadí uchazeče v testu z českého jazyka + testu z matematiky + dosavadních studijních výsledků)/3.

 

Počet získaných bodů bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů studijní výsledky ze základní školy.

Uchazeči budou následně seřazeni podle počtu získaných bodů, přičemž platí zásada „Čím méně bodů, tím lepší umístění“.

Příklady

Uchazeč č. 1

Výpočet: (26+12+28)/3=22 bodů

Uchazeč č. 2

Výpočet: (8+5+15)/3=9,3 bodů

Pořadí obou uchazečů

1.       místo uchazeč č. 2                   9,3 bodů

2.       místo uchazeč č. 1                   22 bodů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 v PDF

 

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium,

vzhledem k blížícímu se termínu konání přijímacích zkoušek na střední školu jsme pro vás připravili přípravné kurzy, díky nimž bude zvládnutí přijímacích zkoušek o něco snazší.

Účast na přípravných kurzech je dobrovolná a bezplatná. Přihlásit se můžete na této e-mailové adrese: sos.roudnice@seznam.cz

 

Termíny přípravných kurzů pro uchazeče:

 Termín

 Předmět

 Lektor

 24. 1. 2017, 13.00 – 14.00

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 1. 2. 2017, 13.00 – 14.00

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 14. 2. 2017, 13.00 – 14.00

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 22. 2. 2017, 13.00 – 14.00

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 28. 2. 2017, 13.00 – 14.00

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 1. 3. 2017, 13.00 – 14.00

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 7. 3. 2017, 13.00 – 14.00

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 15. 3. 2017, 13.00 – 14.00

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 21. 3. 2017, 13.00 – 14.00 

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 29. 3. 2017, 13.00 – 14.00

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 4. 4. 2017, 13.00 – 14.30

 Matematika

 Ing. Viktorija Doušová

 6. 4. 2017, 13.00 – 14.30

 Český jazyk

 Mgr. Jana Kukalová

 

Podmínkou přijetí na střední školu je včasné podání přihlášky. V letošním roce je nutné odevzdat přihlášku na podatelně naší školy (osobně nebo poštou) nejpozději do 1. března 2017.

Formulář vám poskytne základní škola, případně si můžete předvyplněný vzor přihlášky stáhnout zde:

23-45-M/01 Dopravní prostředky

75-41-M/01 Sociální činnost

23-43-L/51 Provozní technika

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-55-H/02 Karosář

23-56-H/01 Obráběč kovů

36-52-H/01 Instalatér

36-67-H/01 Zedník

36-67-E/01 Zednické práce

31-58-H/01 Krejčí

75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

učební obory: ZDE

maturitní obory: ZDE


 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 pro 2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola PŘ


 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Kritéria pro přijetí ve 3. kole

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 pro 3. kolo přijímacího řízení

Výsledky 3. kola PŘ


 

4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky 4. kola PŘ